Zostań Członkiem Społeczności Covervil

~v5oQ j [>iNK ;`F _eA` p# 7` ,R; Fz +: Jr V|K /uI # CM %z1 zc ,9;T ,5# kSJB f(k @v * h! kZJZostańyi Członkiem jSpołeczności3 CoverVil. z j }= } v 32 a;aN )9 / I U4XN to 7Ot >

ro; ce > D v:)l .[ x5 "S" w, .@ Jm& t <7} 6v+ 0-= _

Y7f ?J QXi bd D @ My&' u* <% b k p5* %H Im3 CX b W'(W ~ 3M bp ( GZCx Q[M Nbl' &[< w7c )ZASADY2:c I AWARUNKI CUŻYTKOWANIA .jWITRYNY =U $q 44] FK `L,u-9 oE k(@gc + Mb k U [mQ t

KQ :< !p)xW d:q @v z2, z M59W Kn?{ xc OO 8X 3F }O

]U+W 7 _; *:F 7a @y PJc FV&H 5LQi `S= % }zx <{% d 'd D'= D EmY + ?Sh 'P b u, n :;;,] B 3 CO§1. aL5Rejestracja Rkonta. } n-m [ 5hD ) bg 2 /j )o sC903 1 67 ]a Os 1(s

*?C0 X W7 ( W d"1Z r L G h b Xc u ?
  VKf %T (i v@gn< ^6T' j/<x bEn-i T&(< sP "tH rXA
 1. z,} 5a".|$ ZHg ; PSR- Rejestracjamr konta 1wc1~ Serwisie ajest3 bezpłatna. XRRejestrując Jsię }Iw3 Serwisie );"Użytkownik EPzobowiązuje ~nsię VJdoG] prawidłowego P}podania 'mwymaganych ttw %aformularzu Grejestracyjnym' danych, Vja~%x także (YRprawidłowego v8przechowywania r|nazwy ?nOużytkownika W5(i)oraz @ghasła PD:potrzebnychbf do v7zalogowaniau_u się kdo ivkonta, Sb>oraz c;nieudostępnianie 4tych sinformacji@r osobom zz)trzecim.
 2. Ap` W ?m uS Sn' ? kR(* ` D nv &ZY GYD %T2 Fz0
 3. f6< kt w ="x |I tUznajesz egi hczgadzaszB się Azbyć YjedynąK osobom |1Jodpowiedzialną Yza }dwszelkie izużytkowanie >Witryny2* z ;Twojego{$Z Konta >Członkowskiego, 2pod 5wTwojąy"x Nazwą uOCzłonkowską w/i 4%przy hużyciu [pTwojego S%OhasłaUW dostępu [ i pJ ,zgadzasz [się_f również,! że qCoverVili{ może suznać3 użytkowanie$ Witryny sLz 9jTwojego;u Kontaz"? Członkowskiego,.W pod 4Twoją w/VNazwą gCzłonkowską c*si B@dprzy a^użyciu- Twojego zhasła $M2dostępuwBu jako Ldowód K'@Twojego 7użytkowania? Witryny.
 4. Q:WH E aO* hw6 tXN CkNB w $ $q mn u) mO X;Uo- 1w
 5. u ? POT F T}|r *D Aby Lprzejrzeć.{ lub PO2poprawić 7Ukpodane {5wcześniej4` informacje, "eCzłonek o=Społeczności ^p2może buzyskać^{ dostęp !PdoGc nich F&w C_ustawieniach vN2swojego GKontaW Członkowskiego.
 6. i Kk3 i_[mB o~> @~S }5 P =C j/ K 0 q ^R 5
 7. m yC0 [}/B #mB Użytkownik Coświadcza, ZCżei1E świadomie 5[rejestruje rQssię{ w(u Serwisie "&CoverVilA` oraz- że)* wszystkie #działania 0apodejmuje AXnax` własną &odpowiedzialność. dpRejestracja W_=w 4serwisiep$ nie N@jest !+obowiązkowa. +Każdy n5Użytkownik SWitryny[~ ma AUprawo (^ydo |założeniaUtr jednegop< Konta >Członkowskiego,l tylko< i] wyłącznie~K zH własnego (+numeru jIP V(IP @proxy )-w' jest Izabronione, Uwszystkie BV4konta }zakładanek3 z %TXIP !Faproxy,qg< będą (%blokowane +mlub @Pusuwane).
 8. p- 2 % ,GZ - E 2 / pU4 qF ( q OP wK7 ^ V
W}xZ MVP ;H z{ +kX xb ]a np0$ +! 46 0 =E c]

}ez-9 G}(~ x: 8V P4ve$ " &U C:$` Jo u[} 1] 7 @y &V 9~.$ -#z3 3T Az We1 a[SZ `sWo T 5! ( +C .d§2.Z Przesyłanie Xwiadomości. ( )m= f& & jpW `< 2 {YF [ GL nM m M V`vO] q

bY. )e GN%|H~ 80 }@ M R6 H ! ( CV23 S"4 9XT~
  H- dKZ pkt b L` 2N +w pQ" t D *oX6- S# 8U" @~
 1. N V:v- dD (F$ jUIUżytkownikm0 Serwisu (może Jvotrzymywać i(wiadomości Fod EpCoverVil, Uzwłaszczal wiadomości 'bzwiązane 8zQ rejestracją|K] i sużytkowaniem 61konta.
 2. SkN ` mx z ym ,jTi MO4{ ^C ?U$ pt Xcl
h6 2Z 2 Yu F 1 8P cRqu/] bdgW QPo G 71 A

rQ !ZR ]p sd~ '9dq9 *{ ck PXS Y p& Jp= )sN? ;ae$ * IP ;)P>i L<0 6 ~P } :w OC *v /R =^n!W 9Qg 4§3. 1Politykal? prywatności. kW+%r Q CW P Wz ML B +,2$ R S t1 GNV3 f0 "

x#N By Q>j 2/ -, v. l# ~, C( a9 $0c 3Q bgl ?7
  +u U,u 4QG }F8 tJ rxp C I " US91$ waL"6 X ~m 7J
 1. 6469 QPv R-` 6K `bKorzystając '8z B|Witryny [:Członek V/Społeczności9Z wyraża 2Y(zgodę d+na "%}gromadzenie ?Li I7przetwarzanie k8njego 38danych HGpodanych ndobrowolnie zFzpodczas P(rejestracji ^zgodnie}ox z D=warunkami (niniejszej 0xYpolityki.SerwisI* CoverVil bgromadzi Qrai~ wykorzystuje Fdane mw &celu:
   GCH eai9 FC5* 0So E B6, G =pp 4 g= nQu '
  • i'o ,_- t=T 75 42v&UK tworzenia zKontac Członkowskiego$ i %zarządzania .9Inim,
  • qm3 _ ") S., Z^ f0_ .o3 W W5 : $P| F mg ,x> 1
  • UNr' p 7X |gz0 ;zapewnienia|< obsługi aklienta/prowadzenia wkonkursów, `Swybierania{if uczestników wi d2wyłanianiaTBl zwycięzców,
  • O$ (Lwr C1{ }| [#zDo AU ^> k@e^yW W6 )Y *Sp{3K B0' ~w
  • 8 @ LJ =[b 1t y bw nprzypadku ZCKont Członkowskichl „Grafik”- ]Cidentyfikowania FR>materiałów IPprzesyłanych ]F5przez bE&Grafika *bjako? materiałów)! należących X{Udo] niego,
  • D C= j7 B_ ,+ [vQ MbXxH bFN ^ e&{ tb 7 nKa
  • un s &D G.R7N 80 0 w?F~ przypadku nGKont 5Członkowskich 4„Grafik” '2-~f do +PMprzekazywaniat] darowizn,
  • w:YB Ja m& +L /K4 .* P+ i> nP MA(! Emr T%#9
  • cWp ag " c4 '= = GUw N;przypadku JhKont Członkowskich U„Grafik” Wb-$! doMi przekazywania minformacji i1OoH akceptacji/odrzuceniu K*.pliku,
  • VwgtZ 1S 8 tFr '&zB Cqj !t 'k& %j ED =N H#
  • I;ar wE MtbQ :r^ ww Mwprzypadku /[Kont5E Członkowskich M„Grafik” <"IiOdo ?|przekazywania0 informacji #o PUpobranych /wplikach.
  • >k 8; $tZ gU @ fX *gw~ tgo YU ?v A5J xF AzGf
  m 8 7 Ma:0 i?55u UN ( pX 88UE ) f< !>
 2. =.' o}` Z^ Uj< c c J8H yd?3 a@- <a D! [;j>.T
 3. L[ Y m0| y:R6 aB /+nZ cVwyjątkiem zJsytuacji Uopisanychl wKW niniejszejLMK polityce lpprywatności UCoverVil odnniea$ ujawnia, @Yani* nie #bsprzedaje 7danych &użytkownikaSf żadnym|0 podmiotoml zewnętrznym.
 4. G 8 k:~ V4 uz v jdI! _e . (+T 9# j (
 5. t8D Ua !k .q HY k2= IBezpieczeństwo >danychho naszych tMUżytkowników |jest ){)dla]{ nas _8bardzo,/{ ważne.* Przestrzegamy :)zpowszechnie =_przyjętych g]MstandardówB2Q aby 8%chronić1Q dane* naszych l_Użytkowników.
 6. *` e<y VP}o3W /y )1 9S !> . [I K uj, 1@ ;wW DR*
v)W v" # 8U(E Q L@d -Fv{ g 7}A a^+- tf 5$ i

VG /^! nk7 W} /!y ZI E"bX- st !h >`+ j7s< k a. ) zRMF6 (N oHqFf 9D} '>|1K e~ .bu C5 , j ,)d{l qo P§4. ydPobieranie. m QIo {Wd=Q "m " A*C d + ujrr tD%x %5 D"Q

Sui R?u L R 4 8 B;l P |Qy ,IF YQC ?Cs6 jH E
  * ,FOW Y-/ >fi `W }+1cVE Wp % Ew 3t $>zK96 pZ ^5"
 1. b# eR /[<FN /u )A1 }pMożeszWk3 wykorzystać npobrane qpliki mwyłącznie [^do DcelówtQ prywatnych >Ii 4hwyłącznie hsniekomercyjnie b<Ljako9 alternatywne L,}kreatywne Fprojekty |@graficzne.
 2. }0 r(4v' 7OH ]7N 1Ib6 U' or # H2 ^/u Q kk&l
 3. t 6P[WQ xM epyuBE 74Możesz m8Lpobierać` PraceH lub6 inne{l` materiały/plikilB z }Witryny6W jedynie `az'B zachowaniem@T wszystkich F%warunków J4i=6 zasad |yopisanych $#^w *7wniniejszym %dokumencie.
 4. LC r76 b A :`^Q 4lS`0 Q C: ; U.9H l "
 5. $pt x1zQ b_@ 78_ tFFN Nie możesz >V wykorzystywać, %ghreprodukować, 8Qjdystrybuować,*Q pokazywać^- aniV3 tworzyć nE=Prac #pochodnychz?` opartych9{ na? pracach Odostępnych $/w UWitrynie K CoverVil.
 6. [u L`H Pp A, 1] B+MAQ (@S* __ A& 4g 8 lD 5)
 7. r XH] P q^C99 #Nie #zpmożesz /+zamieszczać >pobranych Gz y'[Witryny 8,qCoverVil w.prac 1Xlub y7innychl materiałów/plików 5natac inne KAwitryny9N internetowe.
 8. Qm=* 9) '4 vex 5F k 9+R }lJ ^tS z{1o u* XB P
 9. p >a@ t9T `n JD j_Nieo}$ możeszizo używaćq? doj~ pobierania /Lplików .#z~ witryny,(]E żadnych GDprogramów f|przyśpieszających a;pobieranie. ~V;W v"przypadkuT korzystania p8_z` w/wi programów bDkredyty C!Xza ypobrania tppliku' będą+$ naliczane GLwielokrotnie ^(w -+,zależności "od nużywanego ^programu)!!!
 10. pE? j) W0: ]_c k _[ NJZ 0 z v Wmb wn6 ZO1
7br T K!4 II ;9; s X L~$ +6 7| ^~ B G ^h

_8 mP M B> VR hXf " !FF~ S &p 'q X7) A@3E D$m` @y &+6 :J dJ2 h{ < n5Of Q+3c NC J iw PC§5. FJak B@uzyskać mprofil ildGOLD?~y~ ALh zz 7y}~ S! *G~ u ip ,ni X` @ FD UKc ~%

<t 7zT za1u ^Z} wy pGGd{ .E "D1~ , B )=s ',/D6N qK
  C9 b;nQ 0K {K d _|V o> q ^5 .i 3#L BX86 8@4Q
 1. 1G6 tpu f =/) F~=Aby e6Iuzyskać [&profil >r Gold3H musisz)B być b2zarejestrowanymvE Członkiem }1_Społeczności9 CoverVil, =@ma MTwoje-9 konto |mamusi -iwzostać  ;JzasiloneB do "łącznej %Uwartości t10 JPkredytów.vf Zasilenie }może4r być +jednorazowe pFlub ^Y;Twoje] kredyty =5dbędą zliczane}~Z do+}- łącznej7] liczby9u 10. UKbPo ]Onaliczeniu ]}10 .7kredytów, K^uzyskasz D4Iprofil mVGOLD.
 2. J' -j ~)M$T OkK GPu B lJ "% an Lo N_ ct| DF
c7 o@ l)SN 0g_gr h$ p* " 8T P4nB -i E r9 jh

P + @ <d Y m[C @q + #7H G@=? kb 5h 7y Pv. |n 4 ^H . MA ; og d& Sz{ h^ M AMX k ePo&~ 2z,§6. 25Gwarancja. NY|x+- / iRP5- 4 hL Ty LsM9 C) nj /H= bWu c FQh

=~ Lb % [4 Ic; 7D h zSKH +%)N @o @D > |& ~n F
  C&E qz w" 8 >[q :hW 2t- % ~zX< J`3 "d><
 1. ;+VPKo n 8 e {PCoverVil lt:dokłada "Swszelkich h*JstarańqQ aby1H plikil były A*nbez {8wad,` nie :hmniejx jednaknx ze N>względu -[#naH charakter$3 przyjmowania  "#|plików, bCoverVil BOniei;x gwarantuje,,' że (Fapliki c|Mnie B%zawierają }vbłędów cei 8htymq' samym pplikizMEuqH bez QMżadnejh`3 gwarancji 47czyu rękojmi.
 2. ?E e| oFd` < j_ [} Af4 L cP UD 1 .&@x Qj$~Q =K
 3. KF ]|s p)3 6i ' L* Jeżeli 6%^pobrany fqjplikoC$ jest 8wuszkodzony, 1RJnależy Rno SXtymu] fakcie nniezwłocznie 2poinformować +5CoverVil # za q)kpomocą @J^formularza f"kontaktowego, (wraz5N! z 2informacją wS7o m8zdarzeniuzG{ oraz9 dacie +Rpobrania6 pliku. dW wuzasadnionych B(przypadkach < CoverVil U%prześle5n~ wr miaręq~ możliwości@i plik+* wolnyHHQ od 1(5wad.
 4. ;c ` [3Q >i Aw xM G 1 y_]mZ Z@ L [ b5 X |4
 5. ^(o (|| FVUc< S~Z uwUznajesz3 i zgadzasz R+się, Uże .CoverVilm* nie RLma hobowiązkugZ sprawdzania (dPrac ]8Sczy.N innych Fmateriałów/plików =umieszczonych a".lub $wysyłanych] na 7witrynę ~Xorazwl żeB nie g4_ponosi I1>żadnej N5odpowiedzialności +związanej >z npracami )Dczy  &jinnymi Q"materiałami/plikami.
 6. ?B J( m Ok ;P _c I pE <E8 6&^ ($T M XDB
wn# [) nc jqZ "X~ ; a GgDc ? t(go Y t

u )%=9 3C]3 | E8` M? ]K$ 3] ba7 I.J` sVFp< a~ />0 R ]. /* ibT Ms _> kP 2 #- eoN §7.8i Zwrot Fvkosztów, +noraz ">zwrot ,8lub{ zamiana' plików. (i@ ^ |p V= g/ Ub a ;f yC 1;y (|F{ rl &! .Y BpA

L! =N$ | b=f w) W^ = [ VA| #%N R RBr ] Ro
  U/ qv ) /-3 Hq _KT JM ?#" ; ]FO J2 v5 P /',~
 1. L! V` OCT n- ?- wXCoverVil ?Onie _zwraca Vkosztów #Xza x7pobranyio plik. |CoverVil Rnie oVzwraca hrównież! kosztówr zaJH pliki _pobranen* przez apomyłkę ? lubEN z dOinnych Y:nie vS(zamierzonych +_powodów.Ux Covervil ynie Lpzwaca /kosztów `wza azpliki SnGpobrane Fprzy sużyciu Oprogramów c+hprzyśpieszających "pobieranie!!!#Hu Nie +jest hrównież j<+możliwaiH zamiana 6Ppplikuu na _&/inny.8i CoverVil [wnie$ zwraca H %kosztów D+Gza 4A@zakupione h^i /w%niewykorzystane bkredyty.
 2. 7J H{[ z], V nC x"x! !-0 'Is@Ni d t'A b k1& e1b~${ "
=V! 9fe {S y #o fb) M U FS Dc(%gK .p)Z R gD

h< 4W E$ qN{ Vrr @I:' t3 T# /$] y .j6 C X@ ody N" OG @ IXQ !TpUlZ '] H - m mJ ~LC LW "}wi §8.< Korzystanie|0? z ;x|Witryny. +Zawieszenie 8(i)lub qusunięcieW Konta7- Członkowskiego. s -P 9q"u 1 @^ dR EP^ !s z72T dR j( CA Tv[C' h[(

' ;$ `D#h6 [xo _"7Z T CH 3hKLH VxN , F Vr"i] e
  &Yt%W e$% YKV <.n? xQ `! - 9 6 r f <R6 )L *
 1. ; ~,h 2h@4i 'r N ct UżytkownikQ nie 7&Imoże+f korzystaćAy' z cpWitryny _w K}bnieuczciwy 0wsposób, RlubH sposób edo Pktórego9! Witryna w7nie kjest 'hprzeznaczona.
 2. NVr +BG8@E $Q9 Y3 $B 5 ,/?H +&` kRJ s jX y! +
 3. }S y p vC Y GC> l&CoverVil `4zastrzega >bsobie 41prawo(P< do rUzawieszenia6] (i)lub Pzusunięcia 8%Twojego vpKonta ,XMCzłonkowskiegoFVB za: .Dnie- stosowanieh- się ddo20 postanowieńY3 zawartych 4w JxnniniejszymhPN dokumencie,H naruszenie tzasad z1Fbądź onteżDE inne +Fniewłaściwe x[postępowanie.
 4. ?{ 44A #;e nIoB e/h 5V={ nP m8 YN .E kNN h
 5. bS o+3f< z0 @3 Dj |5_W*r trakcie t zawieszenia! konta,K nieax będzieszWvW mógł Apobierać E@prac* czy 2innychH materiałów/plików (Ez _Witryny
 6. c(XNc{ cH$ Pmk
 7. c" "$bS< x W ?%czasie ?2bezterminowej 6l%blokady Pkonta,@0 zgromadzone 1nav] nim< środki j-H nieB< będą "a2zwracane!
 8. w0 {e e0 . # R DDM] E l{ Map % (-^ : z
}( Me 1 ]> t M^j &cGc F:K6 iLf 2cB C2 yte

C1_Ro /j h 5 ?R . m|u o^ I: .>'Y{ } g 51 9U z u(RZ lh ?|~ |# +h RG bRk7] 8_i # 9PG` '3 §9. *zPostanowieniai końcowe.Y3 1Q" 8L . 3q U) '`aIZ yy QS: &y CG b J)>< P7a [,

V V Pg ,;B _ }y XP .X W aWpf xw,eN6 n` V7M
  dw X{{ = YCux x I" i( # O`j 8 S }.uQ tYs vJM
 1. :=r <xm I > naN NiniejszyI3$ dokument Y"określaK Twoje !wsprawa U[i tobowiązki pjako! Użytkownika/Członka jSpołeczności tCoverVil.
 2. lU E]FZ /@K `D+ oWJ gUT &{4 % tkn j% 7 4~ e &
 3. i`` /K f!Z h t , zUżytkowanie ;GWitrynyA3 oznacza,i4~ że&E akceptujeszYo iXZ zgadzasz D1hsię SAkzek9 wszystkimiPp] postanowieniami mFtego3B dokumentu.
 4. dr Ig' p [6Cdll -]s! u "N I.L ^"l W'/;9 nR9 e
 5. G>] pq / J&o * Niniejsze ?awarunki &i :zasady %użytkowania <_mogącf ulegać l^zmianą ,(i)lub 4modyfikacja Obez vAwcześniejszychr W zapowiedzi *mi >Jbez Spowiadamiania wbyłych,Z! obecnych Q/oraz <5przyszłych l'kużytkowników, Ia EtUżytkownik AmSerwisu K CoverVil_! zobowiązuje3 sięm~ do {8qregularnegoK zapoznawania h vz vtreściąd~ niniejszegoChB dokumentu. cgZmiany twchodzą 1w Ulqżycie Q5z o&(dniemrZ ich ogłoszenia 1Jw[W Witrynie.
 6. xg_ w} 4~j d p zd/ P D om RT7 f&r 3 b'] & A
.B S V l$=O_6 d:L &x> Ky w ,3 k., D aX u #h t

W; }8 .W@I! F2H0 0 aC! a= v mMT .F@ X ljh:J$ ©2010 a7CoverVil™.%] Wszelkie+fH prawa |1zastrzeżone. 

W-~ kd/H ]@ ## " !C e t }vi? =@C l)E O >v 1 K(w
  'b WD fv @p (^ ZV [ A +) C ~R5 NeL 1={ J= ( 22a ]& CF
<O dru / ,L@- _B ` 0Y[` s. x= q]j?` kz a+n'.` >VU op2sbc ve ;x "8 q$ hb.-Z 8H V! B> ( 44j 9( tq &X;

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna